ദിവസം : April 28 ഞായറാഴ്ച

സമയം : 9 മണി മുതൽ 6 മണി വരെ*

രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് :

Registration Fee - 3500/-

999/- മാത്രം അടച്ചു നിങ്ങളുടെ സീറ്റ്‌ ഉറപ്പു വരുത്തൂ....

Online Registration:

9447205439
For More Details:
Whatsapp: http://bit.ly/2VfOylm
9946604965, 8281623965

*ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്*

ഒരു സംരംഭകന് ഈ കാലത്ത് ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് രീതിയാണിത്. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയി ൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന അനവധി ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട് ഓരോ സംരംഭത്തിനും.. അവിടെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ പ്രാധാന്യം.. പരിശീലനം കഴിഞ്ഞും കൂടെ നിന്ന് വളർച്ച ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന സൗജന്യ സേവനം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ?


*എങ്കിൽ ഇതാ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു അത്യപൂർവ അവസരം അനന്തപുരിയിൽ ഒരുങ്ങുന്നു.*


ആധുനിക മാധ്യമങ്ങളെ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ സംരംഭത്തെ വിജയിപ്പിക്കുവാൻ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും കുറിച്ചുള്ള ഏകദിന ശില്പശാല. പരിശീലനത്തോടൊപ്പം നേടൂ മറ്റൊരു ട്രെയിനിങ്ങിലും ലഭ്യമാകാത്ത കരുതൽ .. ശില്പശാല കഴിഞ്ഞു 6 മാസത്തോളം സൗജന്യ പരിശീലനം, എല്ലാ മാസവും രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് മണിക്കുർ. നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കും രെജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കുന്ന ഏല്ലാവർക്കും ആയി ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ നൽകുന്നു. ഇതിൽ ലൈവ് വീഡിയോ, പ്രീമിയം വീഡിയോസ്, ഇന്ററാക്ഷൻസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Digital Marketing Training
Get A Free Quote / Need a Help ? Contact Us/